suggap

Bablusha

Bablusha is a 2016 Indian Kannada film directed by Venkat Bharadwaj. It stars Harsh Arjun, Shamanth Shetty , Mrudhula Bhaskar, and Baby Shamaa, with Avinash, Shobraj, Raj Kamal, Paramesh, Srikanth Heblikar, Shantala Bhandi, and Lawrence Pritam as supporting cast.

  Cast

  More details

  author
  director Venkat Bharadwaj
  genre historical romance
  musicBy Nandu Jabez Sunny Madhavan
  producer C. V. Shivashankar
  productionCompany Amrutha Film Center
  theme epic