suggap

Love Apartment

Love Apartment is a 2018 Chinese romantic comedy film directed by Wei Zheng and written by Wang Yuan. The film stars Chen He, Lou Yixiao, Deng Jiajia, Sun Yizhou, Yuan Hong, and Li Jiahang. The film premiered in China on August 10, 2018.

  Cast

  More details

  author
  director Wei Zheng
  genre comedy
  producer Wang Daode
  publisher Shanghai Gaoge Film Production Co., Ltd.
  theme romantic comedy