suggap

Navajeevanam

Navajeevanam is a 1949 Indian Tamil-language film directed by K. B. Nagabhushanam. The film featured V. Nagaiah, P. Kannamba, Sriram and T. A. Jayalakshmi in the lead roles.

  More details

  author
  director Kadaru Nagabhushanam
  editor N. K. Gopal
  musicBy S. V. Venkatraman
  producer Kadaru Nagabhushanam P. Kannamba
  productionCompany Raja Rajeswari Films
  publisher Raja Rajeswari Films